Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 5 =

Drobný podnikatel

 

Co lze pojistit?

"Drobný podnikatel" je pojištění, v rámci kterého lze pojistit majetek proti základním pojistným nebezpečím (flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí) a movité věci také proti nebezpečí odcizení.

 

Možná připojištění

Do pojištění lze formou připojištění zahrnout i další nebezpečí (vandalismus, katastrofická nebezpečí vč. povodně, elektronická rizika, rozbití skla, loupež při přepravě) anebo další předměty (peníze, ceniny a cennosti, osobní věci zaměstnanců, prodejní automaty, vzory, modely, prototypy, exponáty, nosiče dat vč. záznamů, předměty na volném prostranství), které nejsou běžně součástí základního pojištění.

Generali dále nabízí podnikatelům v rámci "Drobného podnikatele" možnost pojistit si odpovědnost za škodu, která je koncipována jako balíček, tedy zahrnuje všechny nejdůležitější druhy odpovědnosti za škodu - např. odpovědnost za výrobek, odpovědnost z držby nemovitosti, odpovědnost za škody na najatých prostorách, odpovědnost za škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti apod.

 

Pojištění základních pojistných nebezpečí – pojištění na novou cenu


• FLEXA, tj. požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk

• voda z potrubí; v rámci pojistného nebezpečí voda z potrubí jsou pojištěny škody, ke kterým dojde vodou, která v rozporu se svým určením unikla ze systému zásobování vodou anebo škody, ke kterým dojde lomem trubek

• přírodní nebezpečí, tj. vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu

Pojištění proti základním pojistným nebezpečím je nutné sjednat vždy, bez jejich sjednání není pojistná smlouva účinná.
Pojistná nebezpečí voda z potrubí, popř. přírodní nebezpečí lze za slevu na pojistném z pojistné ochrany vyloučit. V tomto případě se však toto vyloučení vztahuje i na připojištěné předměty a stavební součásti.


Pojištění na první riziko - odcizení


• krádež vloupání, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží


Pojištění na první riziko umožňuje klientovi, aby si stanovil takový limit plnění, který odpovídá zabezpečení pojištěných věcí, případně předpokládané škodě způsobené odcizením, a to bez nebezpečí podpojištění. Odcizení nelze sjednat bez pojištění souboru movitých věcí proti základním pojistným nebezpečím.


Připojištění na první riziko – stavební součásti

V rámci připojištění na první riziko – stavební součásti je možné pojistnou ochranu rozšířit na stavební součásti, které pojištěný pořídil na vlastní náklady nebo za které podle nájemní smlouvy odpovídá. Pojistná ochrana zahrnuje stavební součásti umístěné uvnitř nemovitosti i na vnější straně nemovitosti.

• Základní pojistná nebezpečí – v pojistné smlouvě je automaticky zahrnut limit plnění do výše 10 000 Kč. Limit lze navýšit až do výše 2 000 000 Kč.

• Odcizení – pojistná ochrana se vztahuje také na násilné odcizení stavebních součástí umístěných na vnější straně budovy. Připojištění lze sjednat do výše limitu 500 000 Kč.


Připojištění na první riziko – předmět pojištění

V rámci tohoto připojištění je možné pojistnou ochranu rozšířit i na věci, které nejsou součástí souboru movitých věcí pojištěného proti základním pojistným nebezpečím, respektive proti odcizení. Pojistná ochrana se vztahuje na stejná pojistná nebezpečí, proti kterým je sjednáno pojištění souboru movitých věcí.

• peníze v hotovosti, ceniny a cennosti – v pojištění je automaticky zahrnut limit plnění 5 000 Kč, který lze navýšit až na 50 000 Kč. Peníze v hodnotě nad 5 000 Kč musí být uloženy :

do limitu 30 000 Kč ve schránce skýtající vyšší bezpečnost (např. psací stůl, plechová kancelářská skříň atd.) a do limitu 50 000 Kč v trezoru minimálně bezpečnostní třídy 0.

• věci na volném prostranství – připojištění je určeno pro předměty, které pro jejich značný rozměr, hmotnost anebo z provozních důvodů nelze umístit do uzamčených prostor – např. stavební materiál, suroviny) a věci umístěné na vnější straně budovy, např. markýzy, anténní systémy, trubicová a bodová svítidla, světelné reklamy, a to včetně nadzemního elektrického vedení a podpůrných konstrukcí. Vyloučeno je pojištění topenářského, elektroinstalačního materiálu, sanitárního zařízení, cenností, peněz, motorových vozidel. Připojištění lze sjednat maximálně do limitu 100 000 Kč.

• osobní věci zaměstnanců - pojištěny jsou věci, které nosí zaměstnanec běžně do zaměstnání a věci, které byly zaměstnancem prokazatelně do zaměstnání přineseny v souvislosti výkonem povolání na žádost zaměstnavatele anebo po dohodě s ním. V pojištění je automaticky zahrnut limit plnění 5 000 Kč, který lze navýšit až na 50 000 Kč.

• výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci – připojištění je určeno pro pojištění předmětů určených k předvádění, zkušebních výrobků neurčených k prodeji, simulačních zařízení, případně výrobního zařízení nepoužitelných pro standardní produkci. V pojištění je automaticky zahrnut limit plnění 5 000 Kč, který lze navýšit až na 50 000 Kč.

• prodejní automaty – pojištění se vztahuje jak na automat samotný, tak na jeho obsah (náplň zboží) a peněžní hotovost. Pojištění se vztahuje výhradně na automaty umístěné uvnitř budovy. Pojistná ochrana se nevztahuje na výherní a hrací automaty. Připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 100 000 Kč.

• nosiče dat vč. záznamů na nich uložených a licenční software – pojištěny jsou nosiče dat vč.záznamů na nich uložených (např. záznamy výrobní a provozní dokumentace, obchodní knihy, zápisy a uplatnění licenčních práv a ochranných značek, konstrukční výkresy apod.) a licenční software. V pojištění je automaticky zahrnut limit plnění 5 000 Kč, který lze navýšit až na 100 000 Kč.


Připojištění na první riziko – pojistná nebezpečí

• přírodní katastrofy – povodeň, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal. Pojistná ochrana se vztahuje na všechny pojištěné a připojištěné movité nebo nemovité věci. Připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 2 000 000 Kč. Objekty a věci umístěné v záplavové zóně do úrovně Q20 (tzv. dvacetileté vody) nelze pro případ povodně pojistit.

• elektronická rizika – pojistná ochrana se vztahuje na elektronická zařízení a přístroje a na elektromechanická zařízení a přístroje. Věc musí být v provozuschopném stavu (nejde o pojištění elektroniky ve formě zásob), musí být připravena k běžnému provozu dle pokynů výrobce a po provedené formální přejímce. Připojištění se vztahuje na případy nahodilého rozbití s výjimkou případů uvedených v pojistné smlouvě. Připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 100 000 Kč.

• rozbití skla – připojištění se vztahuje na pevně osazená skla, která jsou součástí pojištěných budov, případně na pevně osazená skla ze souboru movitých věcí sloužících pojištěnému provozu, tj. na standardní zasklení budov včetně zasklení z plexiskla, akrylového skla a stavebního skla, na umělecká zasklení budov, na reklamní světelná zařízení a na skleněné části movitých věcí. Připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 500 000 Kč.

• vandalismus - připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 10 000 Kč.

• loupež při přepravě – pojistná ochrana se vztahuje na pojištěné movité věci ze souboru movitých věcí a na peníze a cennosti. Připojištění lze sjednat s limitem plnění maximálně 20 000 Kč.


Pojištěné náklady

Pojištěné náklady jsou automaticky zahrnuté do pojistné ochrany, a to do výše limitu stanoveného v pojistné smlouvě.

• náklady na vyklizení, bourání a stržení

• náklady na bezpečnostní opatření

• náklady na opravy stavebních součástí

• zachraňovací náklady