Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:1 + 9 =

Pojištění obcí

 

Program „Region“ byl speciálně vytvořen pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody:

 • Obcí, měst, městských částí, krajů, organizačních složek územních samosprávních celků
 • Společností ve vlastnictví územně samosprávního celku (např. Technické služby)
 • Příspěvkových organizací územních samosprávních celků (např. divadla, kulturní domy, školy apod.)
 • Příspěvkových organizací státu, organizačních složek státu (ministerstva, soudy apod.) a státních fondů
 • Bytových družstev

Pro zjednodušení je pro všechny výše uvedené instituce v celém tomto textu používán pojem „Obecní majetek“.

Co lze díky pojištění obcí Region pojistit?

 • Budovu, soubor budov
 • Movité věci
 • Věci zvláštního charakteru - např. peníze a cennosti, výstavní modely, věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • Náklady
 • Popř. další dle individuální poptávky klienta


Proti jakým nebezpečím je sjednat pojištění?

 • Flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk), voda z potrubí (únik vody, lom trubky) , přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu)
 • Povodeň – pojištěna je povodeň přirozená (způsobená např. přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod nebo tím, že voda z určitého území nemůže dočasně odtékat) i povodeň zvláštní (např. porucha vodního díla nebo nouzové řešení situace na vodním díle). Generali hradí i škody, ke kterým došlo průnikem vody kanalizací, pokud tato voda pochází prokazatelně v povodňových vod (bližší výklad viz VPP R 2009/02).
 • Přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal)
 • Odcizení (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu)
 • Odcizení věcí na volném prostranství (např. sochy, pomníky apod.)
 • Prostý vandalismus (bez souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží)
 • Rozbití skla
 • Nepřímý úder blesku nebo přepětí
 • Přeprava movitých věcí a zásob
 • Přeprava peněz
 • Technická rizika – toto pojištění je určeno pro klienty, kteří vlastní stroje a zařízení určené k údržbě veřejné zeleně, popř. k udržování veřejného pořádku a bezpečí (např. multikáry, malotraktory, zásahová vozidla hasičského sboru, atp.). Pojištěno může být nebezpečí flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí, odcizení a havárie.
 • Strojní rizika – all risks pojištění dle pojistných podmínek
 • Elektronická rizika – all risks pojištění dle pojistných podmínek
  • Odpovědnost za škodu
  • pojištění odpovědnosti obcí, měst, městských částí a obvodů za škodu vyplývající ze zákona o obecním zřízení
  • pojištění odpovědnosti státních orgánů a státních fondů nebo jiných organizačních složek státu za škodu (pouze v rozsahu jejich obecné odpovědnosti, nikoliv podle speciálního právního předpisu)
  • pojištění odpovědnosti družstev
  • možnost ujednat velké množství připojištění; např. pojištění odpovědnosti:
   • z výkonu státní a veřejné správy
   • zastupitelů
   • vzniklou osobám ve výkonu veřejných funkcí
   • obecní policie
   • obecního hasičského sboru
   • z provozu kulturních zařízení
   • z provozu sportovních zařízení


Proč si sjednat pojištění obecního majetku u Generali

 • Pojistný produkt Region je velmi variabilní, umožňuje „ušít“ pojistku na míru dle specifických potřeb a požadavků klienta
 • Výše pojistného je i přes velký rozsah nabízené pojistné ochrany na velmi příznivé úrovni a může být dále snížena i volbou spoluúčasti nebo ročního limitu pro výplatu pojistného plnění (základní rozsah pojištění se standardně sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč)
 • Pojištění řádně udržované nemovitosti se sjednává na novou cenu. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.
 • Lze uplatnit slevy za délku trvání pojištění, obchodní slevy, popř. slevy za bezeškodní průběh.