Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 4 =

Často kladené dotazy

 

Zde najdete odpovědi na Vaše otázky týkající se produktové nabídky, sjednávání pojištění, vyřizování škod a dalších služeb, které Vám pojišťovna Generali nabízí.

 

Lze u Vaší pojišťovny sjednat pojištění ke splácení hypotečního úvěru v případě dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání?

Generali nabízí řadu životních pojištění, kterými je možné zabezpečit úvěr. Může se jednat o rizikové životní pojištění s konstantní nebo lineárně klesající pojistnou částkou, ale i o jiné typy životního pojištění. Pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti lze sjednat jak samostatně, tak i v rámci některých produktů životního pojištění.

Proč si mám uzavírat zvláštní cestovní pojištění, když teď v EU je zdravotní péče hrazená všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast). Z těchto důvodů je skutečně praktické cestovní pojištění sjednat. Z tohoto pojištění bude při pojistné události hrazena lékařská péče, převoz do nemocnice, léky, pobyt v nemocnici a také v případě potřeby převoz zpět do ČR. Součástí pojištění je také přivolání rodinného příslušníka, pokud pojištěná osoba zůstane v zahraničí ze závažných důvodů bez doprovodu blízké osoby. Cestovní pojištění dává možnost využít asistečních služeb, které jsou prospěšné například při kontaktu se zdravotníky v zahraničí a při vyřizování všech potřebných záležitostí.

Jak se dá Vaší pojišťovně nahlásit škoda?

Máte možnost zatelefonovat na naši Modrou linku (číslo 244 188 188), můžete si také stáhnout formulář hlášení škody z těchto stránek (menu v horní liště, kategorie Formuláře). Stane-li se Vám něco na cestách a máte-li u nás uzavřeno cestovní pojištění, lze využít kontakt na naši non-stop asistenční službu (číslo +420 221 586 666).

V jakém časovém termínu je Vaše pojišťovna povinna proplatit denní odškodnění při úrazu?

Práva a povinnosti jsou dány právními předpisy, které jsou pro pojišťovny závazné. Z tohoto pohledu je nutno rozlišovat dvě skupiny pojistných smluv: Pro smlouvy uzavřené od roku 2005 je tato lhůta upravena zákonem o pojistné smlouvě (č. 37/2004 Sb., § 16), který ukládá pojišťovnám povinnost ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla škodná událost oznámena. Tato lhůta však neběží, jestliže je její šetření pojišťovně znemožněno (vinou pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby). Pojistné plnění, v tomto případě denní odškodné, je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Pro smlouvy uzavřené do konce roku 2004 je platný občanský zákoník, v něm není žádná lhůta pevně stanovena. Pro šetření je vždy nezbytné, aby pojišťovna obdržela všechny potřebné podklady. Skutečná doba, která uplyne od nahlášení úrazu do výplaty je tedy závislá na mnoha faktorech a proto se liší případ od případu. Někdy je denní odškodné vyplaceno téměř okamžitě, jindy se může výplata protáhnout zejména z důvodu komplikovaného šetření či nekompletnosti podkladů.

Jak mám postupovat při dopravní nehodě?

Zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník)
Je-li někdo zraněn, přivolejte zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155)
Pokud došlo k úmrtí, zranění nebo poškození majetku za více než 20.000.Kč či poškození majetku třetích osob (např. vozidla na leasing, služebního vozidla apod.), vždy přivolejte dopravní policii (tel. 158) a vyčkejte jejího příjezdu
Zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě
Umožněte obnovení provozu, zejména vozidel hromadné dopravy; změny polohy vozidel na místě nehody jsou dovoleny jen tehdy, jsou-li nutné k záchraně zraněných nebo k zabezpečení provozu
Zaznamenejte si veškeré údaje o druhém účastníkovi nehody (jméno, adresa, RZ vozidla, pojistitel), nejlépe společně vyplňte a podepište "Evropský záznam o nehodě" (usnadníte tak řešení pojistné události s pojišťovnou)
Škodní událost oznamte písemně svému pojistiteli; k nahlášení pojišťovně Generali lze využít Modrou linku, tel. 244 188 188
Místo nehody vyfotografujte a zaznamenejte si jména a adresu svědků

Dá se u vás uzavřít penzijní připojištění?

Ano, penzijní připojištění lze uzavřít u našeho penzijního fondu. Podrobnější informace a kontakty najdete na hlavní stránce po kliknutí na odkaz Penzijní fond.

Jak mám postupovat při řešení škod způsobených povodněmi?

MODRÁ LINKA PRO HLÁŠENÍ ŠKOD 244 188 188 ... Minimalizujte následky škod, zejména: vyčerpáváním vody, vysoušením a úklidem zasažených prostor zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče nezapínejte a okamžitě předejte k opravě do odborného servisu nechte provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud byly zatopeny Vytvořte soupis poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti pořiďte fotodokumentaci poškozených a zničených věcí. Připravte si pořizovací doklady, záruční listy či jiné doklady prokazující hodnotu a vlastnictví zasažených věcí. Poškozené a zničené věci ponechte, pokud to situace dovolí, v místě škody k následné prohlídce pracovníků pojišťovny Generali. Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů (je třeba prokázat existenci těchto důvodů – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.) nelze zbytky na místě uchovat, tak je zlikvidujte.

Potřebovala bych pojistit svého psa. Kdyby něco náhodou někomu zničil a tak. Je to možné?

Ano, spolu s pojištěním odpovědnosti občana za škodu nabízíme také pojištění vlastníka nebo opatrovatele zvíře, které způsobí škodu na věci nebo zdraví jiné osoby, dokonce i škody, které nastanou v jejich důsledku, např. ztráta na výdělku nebo ušlý zisk zraněného.

Zajímá mě, kde můžu najít, v grafu, vývoj společnosti od jejího založení až do současnosti. Zajímá mě, jak si vede jako akciová společnost.

O hospodaření společnosti pravidelně informujeme na našich webových stránkách. Nejdůležitejším a nejobsáhlejším zdrojem informací o hospodaření je výroční zpráva. Zde naleznete veškeré zvěřejňované údaje včetně přílohy účetní závěrky. V sekci výroční zpráva najdete i starší výroční zprávy. Určitý obrázek o vývoji společnosti poskytuje naše internetová prezentace v části Společnost. Od založení naší společnosti uplynulo více než 10 let. Relevantnost údajů v čase klesá.

Jak postupovat v případě pojistné události, která nás zastihne v zahraničí.

Pokyny ke stažení (PDF)